Genome-wide Analysis of Protein-Coding Variants in Leprosy.

Hong Liu
Zhenzhen Wang
Yi Li, The Jackson Laboratory
Gongqi Yu
Xi'an Fu
Chuan Wang
Wenting Liu
Yongxiang Yu
Fangfang Bao
Astrid Irwanto
Jian Liu
Tongsheng Chu
Anand Kumar Andiappan
Sebastian Maurer-Stroh
Vachiranee Limviphuvadh
Honglei Wang
Zihao Mi
Yonghu Sun
Lele Sun
Ling Wang
Chaolong Wang
Jiabao You
Jinghui Li
Jia Nee Foo
Herty Liany
Wee Yang Meah
Guiye Niu
Zhenhua Yue
Qing Zhao
Na Wang
Meiwen Yu
Wenjun Yu
Xiujun Cheng
Chiea Chuen Khor
Kar Seng Sim
Tin Aung
Ningli Wang
Deyun Wang
Li Shi
Yong Ning
Zhongyi Zheng
Rongde Yang
Jinlan Li
Jun Yang
Liangbin Yan
Jianping Shen
Guocheng Zhang
Shumin Chen
Jianjun Liu
Furen Zhang

Abstract

Although genome-wide association studies (GWAS) have greatly advanced our understanding on the contribution of common non-coding variants to leprosy susceptibility, protein-coding variants have not been systematically investigated. We carried out a three-stage genome-wide association study of protein-coding variants in 7,048 leprosy patients and 14,398 healthy controls of Han Chinese. Seven to our knowledge previously unreported coding variants at exome-wide significance were discovered, including two rare variants: rs145562243 in NCKIPSD (P = 1.71 × 10(-9), odds ratio (OR) = 4.35) and rs149308743 in CARD9 (P = 2.09 × 10(-8), OR = 4.75); three low frequency variants: rs76418789 in IL23R (P = 1.03 × 10(-10), OR = 1.36), rs146466242 in FLG (P = 3.39 × 10(-12), OR = 1.45), and rs55882956 in TYK2 (P = 1.04 × 10(-6), OR = 1.30); and two common variants: rs780668 in SLC29A3 (P = 2.17 × 10(-9), OR = 1.14) and rs181206 in IL27 (P = 1.08 × 10(-7), OR = 0.83). Discovered protein-coding variants, particularly low-frequency and rare ones, revealed involvement of skin barrier and endocytosis/phagocytosis/autophagy, besides known innate and adaptive immunity, in the pathogenesis of leprosy, highlighting the merits of protein coding variant studies for complex diseases. J Invest Dermatol 2017 Aug 22 [Epub ahead of print]