Follow

Submissions from 2023

Loss of circSRY reduces γH2AX level in germ cells and impairs mouse spermatogenesis., Yanze Song, Min Chen, Yingfan Zhang, Jiayi Li, Bowen Liu, Na Li, Min Chen, Miaomiao Qiao, Nan Wang, Yuanwei Cao, Shan Lu, Jian Chen, Wen Sun, Fei Gao, and Haoyi Wang